شتاب دهنده آریانا ایده

یکی از اهداف ما در آریانا ایده، توسعه فرهنگ استارتاپی و کمک به راه اندازی کسب و کارهای نوپا در همه حوزه ها است. تیم‌های خوب با ایده های خوب وجود دارند ولی برای شروع کار خود نیاز به سرمایه اولیه برای تامین هزینه های خود دارند.

شتاب دهنده آریانا ایده

یکی از اهداف ما در آریانا ایده، توسعه فرهنگ استارتاپی و کمک به راه اندازی کسب و کارهای نوپا در همه ی حوزه ها است. تیم های خوب با ایده های خوب وجود دارند ولی برای شروع کار خود نیاز به سرمایه اولیه برای تامین هزینه های خود دارند. ما بخشی از این هزینه ها را که بعنوان نیازهای اولیه استارتاپ ها مطرح است تامین می کنیم.


فرایند شتابدهی آریانا ایده زیاد پیچیده نیست و هیچ سهمی از سهام استارتاپ ها را مالک نمی شویم.


جهت دیدن جزئیات و شرایط شتابدهی آریانا ایده برو روی جزئیات کلیک کنید


جزئیات