هاست و میزبانی

هاست لینوکس 500 MB

۵۰۰ مگابایت فضا

پهنای باندنامحدود

ایمیل نامحدود

دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

اکانت FTP نامحدود

کنترل پنل
CPanel
SSL رایگان

امکان تغییر نسخه p
hp
هارد پرسرعت
SSD
سالیانه 12۰۰۰۰ تومان

هاست لینوکس 1000 MB

10۰۰ مگابایت فضا

پهنای باندنامحدود

ایمیل نامحدود

دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

اکانت FTP نامحدود

کنترل پنل
CPanel
SSL رایگان

امکان تغییر نسخه p
hp
هارد پرسرعت
SSD
سالیانه 17۰۰۰۰ تومان

هاست لینوکس 2000 MB

20۰۰ مگابایت فضا

پهنای باندنامحدود

ایمیل نامحدود

دامنه نامحدود

دیتابیس نامحدود

اکانت FTP نامحدود

کنترل پنل
CPanel
SSL رایگان

امکان تغییر نسخه p
hp
هارد پرسرعت
SSD
سالیانه 26۰۰۰۰ تومان